perills-de-luso-de-la-motosserra-agroals-sabadell-1024x448-1

Una de les màquines que més s’empren en el sector forestal o per als professionals del sector fuster és la motoserra. Avui us comptem els perills de l’ús de la motoserra i per això és necessari extremar les precaucions.

Mesures de prevenció

L’Institut Gallec de Seguretat i Salut Laboral de Galícia (ISSGA) informa sobre unes recomanacions generals de seguretat:

 • L’operador de la màquina ha de ser major d’edat, tenir formació per a l’ús de la màquina, tenir informació dels riscos i de les mesures preventives que ha d’adoptar i conèixer les instruccions de la màquina.
 • Seleccionar la màquina idònia i triar una espasa d’amplària i longitud adequades per al treball que es realitzarà.
 • Comprovar la tensió de la cadena abans d’iniciar el treball i, periòdicament, a intervals regulars.
 • No treballar amb la motoserra en la rodalia d’altres persones.
 • Per a posar en marxa la motoserra arrencar amb el fre de la cadena accionat. S’aconsella col·locar la motoserra en el sòl i situar el peu dret sobre l’empunyadura posterior i la mà esquerra en l’anterior, mentre que es tira de l’arrencada amb la mà dreta. Si no és possible col·locar-la en el sòl, l’empunyadura posterior se subjectarà entre totes dues cames.
 • S’agafarà l’empunyadura posterior amb la mà dreta i la davantera amb l’esquerra independentment que la persona sigui destra o esquerrana. Mai es treballarà amb la motoserra amb una mà sola.
 • Procurar mantenir-se ben assentat sobre el sòl durant el tall, evitar posicions inestables o postures forçades i parar-li esment a no situar cap part del cos en el sector de gir de la motoserra.
 • No tallar branques que pengin, ni llevar arrels ni obstacles amb l’espasa de la motoserra.

Perills de l’ús de la motoserra

 • Rebot: rebuig brusc cap endarrere o cap amunt de la motoserra, sense possibilitat de control. Aquesta situació pot donar-se quan l’habitació superior de la punta de l’espasa ensopega amb un objecte dur com un nus, una branca, etc.
 • Reculada: moviment brusc de la màquina quan es treballa amb la part de la cadena en avanç i quan se sofreix algun fre brusc.
 • Estirades brusques: quan es treballa amb la part de la cadena en reculada i aquesta es trava o sofreix un fre brusc, la màquina tendeix a escapar cap endavant i pot desequilibrar el treballador.
 • Excés de recorregut de tall: es produeix quan es tallen d’una manera brusca branques o mates generalment fines i la serra encara accionada segueix la trajectòria amb la inèrcia de l’impuls original. Pot donar lloc a corts a les cames.
 • Desviament de la trajectòria de tall: ocorre en sofrir cops o contactes amb objectes pròxims.
 • Trencament de la cadena.
 • Caigudes, ensopecs i relliscades.
 • Vibracions.
 • Corts i cops.
 • Sobreesforços.
 • Cremades.
 • Projeccions.
 • Soroll.
 • Factors biològics.
 • Climatologia adversa.

l principal serà utilitzar els equips de protecció individual adequats, mantenir en bon estat la motoserra i manejar-la amb seguretat i coneixement.

Leave A Comment