poda-darbres-beneficis-i-tecniques-de-poda-a-lhivern

La poda d’arbres és una pràctica fonamental per a garantir la salut i l’estètica dels arbres. Existeixen diferents tipus de poda, amb objectius específics, que es realitzen en l’època adequada per a una correcta cicatrització. És important conèixer la normativa i les eines necessàries per a dur a terme una poda eficient i segura.

Importància de la poda d’arbres

La poda d’arbres és una pràctica fonamental per a mantenir la salut i l’estètica dels arbres en els nostres entorns urbans i jardins. A continuació, es presenten els beneficis, l’època adequada i la normativa que envolta aquesta important activitat.

Beneficis de la poda d’arbres

 • Orientar el creixement de l’arbre
 • Estimular la floració i fructificació
 • Evitar brancatges densos per a permetre l’entrada de llum

Època adequada per a la poda d’arbres

La poda es realitza principalment a l’hivern, quan els arbres estan en repòs i perden menys saba. Aquest moment afavoreix una cicatrització adequada de les branques tallades.

Normativa i regulacions sobre la poda

Cada ciutat i municipi pot tenir les seves pròpies normes i calendaris de poda. És essencial respectar aquestes regulacions per a assegurar la cura adequada de l’arbratge urbà i mantenir un entorn harmoniós per a tots.

Tipus de poda en arbres

Poda de formació

La poda de formació és fonamental en el desenvolupament primerenc d’un arbre. Es busca establir una estructura sòlida que permeti un adequat creixement al llarg de la seva vida.

Poda de manteniment

La poda de manteniment s’enfoca a conservar la forma i salut de l’arbre. S’eliminen branques malaltes, danyades o que interfereixin amb l’estructura general de l’arbre.

Poda dràstica

La poda dràstica és aquella en la qual es realitzen tallis més significatius, se sol dur a terme en situacions extremes o per a rejovenir un arbre en mal estat.

Eines necessàries per a la poda d’arbres

Per a realitzar una poda efectiva en arbres de diferents grandàries, és fonamental comptar amb les eines adequades. A continuació, es detallen les eines necessàries per a dur a terme la poda de manera segura i eficient:

Tisores de podar

 • Tisores de podar manuals: Ideals per a tallar branques primes i petites.
 • Tisores de podar extensibles: Permeten aconseguir branques altes amb facilitat.
 • Tisores de podar elèctriques: Recomanades per a treballs intensius i branques més gruixudes.

Serres de poda

 • Serra de poda manual: Utilitzada per a branques de major grandària que no poden ser tallades amb tisores.
 • Serra de poda elèctrica: Adequada per a branques gruixudes i treballs més exigents.

Altres utensilis útils

 • Pole saw: Eina per a aconseguir branques altes des del sòl sense necessitat d’escales.
 • Tisores d’enclusa: Recomanades per a branques seques i dures.
 • Polvoritzador per a desinfectar eines: Important per a evitar la propagació de malalties entre arbres.

Poda d’arbres fruiters

Consells per a podar arbres fruiters

La poda d’arbres fruiters és crucial per a garantir una bona producció. Alguns consells importants són:

 • Mantingues un equilibri entre la poda de branques velles i l’estimulació de nou creixement.
 • Elimina branques danyades, malaltes o que es creuin per a afavorir la circulació d’aire i l’entrada de llum.
 • Poda en angle per a promoure la cicatrització adequada i evitar l’acumulació d’aigua en els talls.

Millora en la fructificació mitjançant la poda

Una correcta poda en arbres fruiters pot augmentar significativament la seva capacitat de donar fruits. Algunes pràctiques per a millorar la fructificació són:

 • Regular la quantitat de branques per a equilibrar el creixement i la producció de fruits.
 • Estimular la formació de gemmes florals en podar amb precisió i en el moment adequat.
 • Adaptar la poda a cada varietat d’arbre fruiter per a maximitzar la quantitat i qualitat de la collita.

Poda d’arbres grans

La poda d’arbres grans requereix consideracions especials per a assegurar un treball segur i eficaç. És fonamental tenir en compte l’envergadura dels arbres i la complexitat de la seva estructura per a dur a terme la poda de manera adequada.

Consideracions especials per a la poda d’arbres grans

 • Avaluar l’altura i el diàmetre de l’arbre abans de la poda.
 • Utilitzar eines adequades per a aconseguir les branques més altes amb seguretat.
 • Planificar el procés de poda tenint en compte la logística i l’accés a l’arbre.

Protecció de l’entorn durant la poda

En realitzar la poda d’arbres grans, és important protegir l’entorn per a evitar danys col·laterals. S’han de tenir en compte les següents mesures de protecció:

 • Col·locar proteccions en el sòl per a evitar danys per caiguda de branques.
 • Senyalitzar la zona de treball per a advertir a altres persones de l’activitat de poda.
 • Utilitzar equips de seguretat com a casc, guants i arnesos per a prevenir accidents.
 • Comptar amb personal capacitat i experimentat en la poda d’arbres grans.

Empresa de poda d’arbres

L’elecció d’una empresa de poda d’arbres de qualitat és fonamental per a garantir un treball ben fet i la cura adequada dels teus arbres. A continuació, es presenten alguns consells per a seleccionar la millor empresa:

Com triar una empresa de poda d’arbres de qualitat

 • Investiga sobre la reputació de l’empresa en el sector de la poda d’arbres.
 • Verifica si l’empresa compta amb llicències i assegurances necessàries.
 • Consulta referències de clients anteriors per a avaluar la satisfacció amb els serveis prestats.
 • Demana un pressupost detallat i per escrit que inclogui els serveis a realitzar.

Importància de contractar professionals per a la poda

Contractar professionals qualificats per a la poda d’arbres és crucial per a assegurar un treball segur i adequat. Els experts en poda tenen el coneixement i les habilitats necessàries per a realitzar les podes de manera efectiva, evitant danys innecessaris als arbres i a l’entorn.

Tècniques avançades de poda

Poda selectiva de branques

La poda selectiva de branques consisteix a tallar solament aquelles branques que són necessàries per a guiar el creixement de l’arbre de manera desitjada. És important identificar les branques que interfereixen amb la forma general de l’arbre i eliminar-les amb precisió per a afavorir el seu desenvolupament saludable i harmoniós.

Maneig de brots i brancatges densos

Per a manejar brots i brancatges densos, és necessari realitzar talls estratègics per a eliminar l’excés de vegetació i permetre que la llum arribi de manera equitativa a totes les parts de l’arbre. Això afavoreix la salut de les branques i evita l’acumulació de brancatges que poden afeblir l’estructura de l’arbre.

Podes de seguretat i prevenció

Les podes de seguretat i prevenció se centren en eliminar branques mortes, malaltes o que representin un perill per a la integritat de l’arbre o de les persones que es trobin a prop. Aquestes podes ajuden a prevenir accidents i a mantenir un entorn segur i saludable per a l’arbre i el seu entorn.

Cures posteriors a la poda

Després de realitzar la poda d’arbres, és important parar esment a les cures que ajudaran a afavorir la cicatrització de les ferides i a promoure la salut i el creixement dels arbres.

Recomanacions per a la cicatrització de ferides

 • Evitar l’aplicació de segelladors o pintures sobre les ferides de poda, ja que dificulten la correcta cicatrització.
 • Eliminar les branques podades de manera adequada, realitzant talls nets prop de la base sense deixar monyons que puguin ser focus de malalties.
 • Revisar periòdicament les ferides de poda per a detectar signes d’infecció o deterioració, actuant de manera preventiva si és necessari.

Fertilització i reg després de la poda

Després de la poda d’arbres, és crucial proporcionar-los els nutrients i la hidratació necessaris per a afavorir la seva recuperació i optimitzar el seu creixement futur.

 • Realitzar una fertilització equilibrada per a garantir una aportació adequada de nutrients, especialment nitrogen, fòsfor i potassi.
 • Assegurar un reg suficient per a mantenir la humitat del sòl i facilitar l’absorció de nutrients per part de les arrels, evitant embassades que podrien provocar pudricions.
 • Controlar l’estat de salut dels arbres després de la poda i ajustar els programes de fertilització i reg segons les seves necessitats específiques.

Innovacions en el món de la poda

En aquest apartat explorarem les últimes tecnologies i eines modernes que estan revolucionant el món de la poda d’arbres, així com els avanços en tècniques que estan tenint un impacte positiu en la salut i el creixement dels arbres.

Tecnologies i eines modernes per a la poda

 • Ús de drons per a inspeccions detallades de la copa dels arbres, identificant possibles problemes de salut o branques danyades.
 • Sistemes de poda automatitzada que permeten un tall precís i uniforme, minimitzant l’estrès en l’arbre.
 • Eines elèctriques d’alta precisió que faciliten el tall de branques gruixudes sense esforç.

Avanços en tècniques de poda per a un major impacte positiu en els arbres

Els últims avanços en tècniques de poda se centren en maximitzar els beneficis per a la salut dels arbres i el seu desenvolupament harmoniós:

 • Poda selectiva de branques utilitzant criteris específics per a afavorir l’estructura i el creixement equilibrat de l’arbre.
 • Maneig de brots i brancatges densos per a permetre una millor circulació d’aire i llum, disminuint el risc de malalties i promovent la floració.
 • Implementació de podes de seguretat i prevenció per a eliminar branques perilloses i prevenir danys en cas de condicions meteorològiques adverses.
Leave A Comment